gặp gập

Phân biệt GẶP và GẬP

GẶP
1. Giáp mặt tiếp xúc: gặp mặt, gặp nhau; vd: gặp nhau làm ngơ
2. Tiếp xúc làm quen: gặp gỡ
3. Bi, được: bắt gặp;  gặp may, gặp trận mưa, gặp tai nạn; gặp thầy gặp thuốc.

GẬP
1. Gập ghềnh.
2. Xếp, gấp: Gập tờ giấy lại.

This entry was posted in Ă và Â, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply