dấm giấm rấm

Phân biệt DẤM với GIẤM, RẤM

DẤM
Dấm dẳng, dấm dứ, dấm dúi (lén lút).

GIẤM
Gia vị: Giấm thanh, dầu giấm, chế giấm.
Lén lút: Bà ấy giấm giúi cho tiền đứa con gái riêng

RẤM
1. Ủ cho mọc mầm, cho chín: Rấm chuối, rấm thóc giống.
2. Dự bị sẵn: Rấm vợ cho con
3. Rấm rứt

You must be logged in to post a comment.