chán trán

Phân biệt CHÁN và TRÁN

CHÁN
hết thích: (dislike): chán chê, chán chường, chán ghét, chán nản, chán ngắt
chán vạn

TRÁN
Phân trên của mặt: trán dồ

This entry was posted in Âm đầu, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply