chả trả

Phân biệt CHẢ và TRẢ

CHẢ
1. Món ăn: Chả giò, miếng chả, ông ăn chả bà ăn nem.
2. Chẳng: Chả chịu, chả lo, chả sợ.
3. Thằng chá; chả chớt; chả vai; cha chả.

TRẢ
1. mặc cả: trả giá
2. trả lại, trả nợ
3. đổi chác: trả tiền, trả nhà, trả lương
4. đáp lại: trả lời, trả lễ, trả ơn, trả nghĩa, trả thù

TRÃ
Nồi đất nông và miệng rộng.

This entry was posted in Âm đầu, Âm đầu CH và TR, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply