chạn chạng

Phân biệt CHẠN và CHẠNG

CHẠN
1. Đồ dùng: Chạn bát, kho chạn.
2. Tầm, lứa: Vừa chạn, xứng chạn, bằng chạn.

CHẠNG
1. Giạng: Chạng chân.
2. Chạng vạng.

This entry was posted in Âm cuối N và NG, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply