bắp bấp

Phân biệt BẮP với BẤP

BẮP
Bắp thịt, bắp đùi, bắp chân; trái bắp, cây bắp, bắp cải; lắp bắp.

BẤP
Bấp bênh.

This entry was posted in Ă và Â, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply