bậc bật

Phân biệt BẬC  với BẬT

BẬC
Bực: Bậc thang, cẩp bậc, cung bậc, bậc phổ thông, bậc đại học.
BẬT
1. Giúp: Tả phù hữu bật.
2. Phát ra, nảy ra đột ngột: Bật cười, bật dậy, bật ra sáng kiến, bật lên tiếng khóc, đèn bật sáng, bật lửa.
3. Run bần bật, lật bật, tất bật.

This entry was posted in Âm cuối C và T, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply