bảy bẩy

Phân biệt BẢY với BẨY

BẢY
Số liền sau số sáu: Lớp bảy, bảy giờ.

BẨY
1. Nâng lên, bật lên, xeo lên: Bẩy cột nhà, bẩy hòn đá.
2. Run bây bẩy, run lẩy bẩy
3. Bóng bẩy.

This entry was posted in Ă và Â, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply