A. Phân biệt Ă với Â

A. Phân biệt nguyên âm Ă với Â

This entry was posted in Ă và Â. Bookmark the permalink.

Leave a Reply